Publikacje

Meissner W., Sikora A., Antczak J., Guentzel S., Wylęgała P. 2016. Liczebność i rozmieszczenie czajek Vanellus vanellus i siewek złotych Pluvialis apricaria jesienią 2014 roku w Polsce. Ornis Polonica. 57: 248-263.
Antczak J. 2015. Birding in Poland. Middle Pomerania. In: Sterno A. (eds): Birding in Poland. Oriolus Forlag. Uppsala: 66-79
Antczak J., Sikora A., Kajzer Z., Zieliński P. 2015. Rozmieszczenie i liczebność lęgowych mew i rybitwLaridae na Pomorzu. Ptaki Pomorza. Zeszyt 5: 5-31.
Sikora A., Neubauer G.,Antczak J., Kotlarz B., Ziółkowski M. 2015. Walory ornitologiczne doliny dolnej Łeby. Ptaki Pomorza. Zeszyt 5: 46-62.
Sikora A., Ławicki Ł., Kajzer Z., Antczak J., Kotlarz B. 2013. Rzadkie ptaki lęgowe na Pomorzu w latach 2000-2012. Ptaki Pomorza. Zeszyt 4: 5-82.
Antczak J., Bzoma S., Guentzel S. 2013. Występowanie i zmiany liczebności sieweczki obrożnej Charadrius hiaticula i rybitwy białoczelnej Strenula albifrons na Pomorzu. Ptaki Pomorza. Zeszyt 4: 83-96
Chodkiewicz T., Woźniak B., Chylarecki P., Zieliński P., Antczak J., Czeraszkiewicz R., Jasiński M., Sikora A. 2012. Zmiany liczebności pospolitych ptaków lęgowych Pomorza w latach 2000 – 2010. Ptaki Pomorza 3: 7-30.
Meissner W., Rowiński P., Kleinschmidt L., Antczak J., Wilniewczyc P., Betleja J., Afranowicz-Cieślak R. 2012. Zimowanie ptaków wodnych na terenach zurbanizowanych w Polsce w latach 2007–2009. Ornis Polonica 53: 249 – 273.
Meissner W., Antczak J., Sikora A., Guentzel S. 2011. Zimowanie czajki Vanellus vanellus i siewki złotej Pluvialis apricaria w Polsce w latach 1990-2008. Ornis Pololonica.
Antczak J., Mohr A. 2011. Co się stało z lęgowymi ptakami wodnymi w środkowej części Pomorza? Ptaki 4/11: 20-23.
Antczak J. 2011. Ptaki: W: M. i J. Herbichowie (red): Przyroda rezerwatów Łebskie Bagno i Czarne Bagno. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk: 161-170.
Ciechanowski M., Antczak J. 2011. Ssaki. W: M. i J. Herbichowie (red): Przyroda rezerwatów Łebskie Bagno i Czarne Bagno.
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdanskiego. Gdańsk: 170-179.
Meissner W, Antczak J., Sikora A., Guentzel S. 2011. Liczebność i rozmieszczenie czajek Vanellus vanellus i siewek złotych Pluvialis apricaria jesienią 2008 roku w Polsce. Ornis Polonica.
Antczak J. 2010. Ostoja Słowińska. Ptaki. 68:2; 26-31.41.

Antczak J. 2008. Słowiński Park Narodowy jako ostoja ptaków. W: Florek (red): Słowiński Park Narodowy. 40 lat ochrony unikatowej przyrody i kultury. Smołdzino: 41-70.
Górska E., Antczak J. 2008. Awifauna lęgowa gminy Sławno i jej zagrożenia. W: Rączkowski R., Sroka J. Historia i kultura ziemi sławieńskiej. Sławno: 37-69.
Mohr A., Antczak J. 2007. Przydatność wiklinowych koszy i drucianych platform lęgowych stosowanych jako pomoc lęgowa dla krzyżówki i kokoszki na niewielkich zbiornikach wodnych. Kraska15 (2/2007): 26-34
Antczak J. 2007. Rybitwa białoczelna W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań
Antczak J. 2007. Sieweczka rzeczna W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk.,Poznań.
Antczak J., Górski W.2007. Perkoz dwuczuby. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk.,Poznań.
Antczak J., Górski W. 2007. Sierpówka. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk.,Poznań.
Mohr A., Antczak J.2007. O drucianych platformach i wiklinowych koszach. Zachodni poradnik łowiecki. 21: 1: 8-13.
Antczak J., Górski W. 2006. Rezerwat przyrody „Jezioro Lubiatowskie” jako ostoja awifauny wodnej w sezonie lęgowym. W: Antczak J., Mohr A. (red.) Ptaki lęgowe terenów chronionych i wartych ochrony w środkowej części Pomorza. Słupsk.117-136.
Antczak J.2006 Awifauna lęgowa rezerwatu Parnowo pod Koszalinem. W: Antczak J., Mohr A. (red.) Ptaki lęgowe terenów chronionych i wartych ochrony w środkowej części Pomorza. Słupsk: 107-116.
Antczak J., Górski W.2006. Zmiany w ugrupowaniu ptaków wodnych jeziora Jamno w Koszalińsko-Słupskim Pasie Nadmorskim. W: Antczak J., Mohr A. (red.) Ptaki lęgowe terenów chronionych i wartych ochrony w środkowej części Pomorza. Słupsk: 75-86.
Antczak J. ,Ziółkowski M. 2006. Awifauna lęgowa i występująca w okresie lęgowym na jeziorze Wicko. W: Antczak J.,Mohr A. (red.) Ptaki lęgowe terenów chronionych i wartych ochrony w środkowej części Pomorza. Słupsk: 63-74.
Antczak J., Ziółkowski M. 2006. Awifauna lęgowa rezerwatu „Jezioro Modła” .W: Antczak J., Mohr A. (red.) Ptaki lęgowe terenów chronionych i wartych ochrony w środkowej części Pomorza. Słupsk: 51-62.
Antczak J., Pokorski N.2006. Zmiany w awifaunie lęgowej Jeziora Gardno w Słowińskim Parku Narodowym. W: Antczak J., Mohr A. (red.) Ptaki lęgowe terenów chronionych i wartych ochrony w środkowej części Pomorza. Słupsk:13-28.
Antczak J., Mohr A. (red.) 2006. Ptaki terenów chronionych i wartych ochrony w środkowej części Pomorza. Słupsk: 1-292.
Meissner W., Sikora A., Antczak J., Guentzel S. 2006. Liczebność i rozmieszczenie siewek złotych Pluvialis apricaria i czajek Vanellus vanellus w Polsce jesienią 2003 roku. Not.Orn. 47: 11-22.
Antczak J. 2006. Bocian biały w województwie pomorskim w 2004. W: Guziak R., Jakubiec Z. (red.) Bocian biały Ciconia ciconia (L.) w Polsce. Wyniki VI Międzynarodowego Spisu Bociana Białego. PTPP „proNatura”. Wrocław: 247-262.na ponad 70 projektowanych i 1 zbudowanej farmie wiatrowej na Pomorzu
Antczak J. 2005. Populacja lęgowa gawrona Corvus frugilegus na Pobrzeżu Koszalińskim w latach 1986-2004. W: Jerzak L.,
Kavanagh B.P., Tryjanowski P. (red). Ptaki krukowate Polski.Bogucki. Poznań: 627-640.
Antczak J., Górska E. 2004. Dolina Słupi. W: Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (Red.). Ostoje ptaków o znaczeniu europejskim w Polsce. OTOP, Warszawa:130-133
Antczak J., Kotlarz B. 2004. Ostoja Słowińska. W: Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (Red.). Ostoje ptaków o znaczeniu europejskim w Polsce. OTOP, Warszawa: 125-129
Antczak J. 2004. Ptaki lęgowe parków miejskich Słupska i Koszalina.W: P.Indykiewicz, T.Barczak (red.): Fauna Miast Europy Środkowej 21.wieku. Bydgoszcz: 411-418.
Antczak J. 2003. Awifauna lęgowa jeziora Gardno.W: Mudryk Z. Jezioro Gardno. Słupsk.
Meissner W., Antczak J., Czapulak A., Dombrowski A., Walasz K., Ziółkowski M. 2001. Long-term changes in numbers of some waterfowl species wintering in Poland. W: Svazas J., Meissner W., Serebakov V., Kozulin A., Grishanov G. Changes of wintering sites of waterfowl in Central and Eastern Europe. OMPO Special Publication. Vilnius.67-81
Górski W., Antczak J. 1999. Breeding losses in an urban population of the Collared Dove Streptopelia decaocto in Słupsk, Poland. Acta orn.
Antczak J., Kotlarz B., Ziółkowski M. 1999. Zmiany liczebności lęgowych sieweczek obrożnych Charadrius hiaticula i rybitw białoczelnych Sterna albifrons w środkowej części polskiego wybrzeża Bałtyku. Not.orn. 40, 1-2: 61-68.
Górski W., Antczak J. 1998. Awifauna dorzecza Parsęty na tle ornitofauny rzek Pobrzeża. W: Kostrzewski A.: Stan badań środowiska przyrodniczego dorzecza Parsęty w warunkach różnokierunkowej antropopresji. Poznań.
Górski W., Antczak J., Hetmański T. 1998. Rozwój liczebności i ekologia lęgów populacji grzywacza Columba palumbus L. w miejskiej i podmiejskiej zieleni Słupska. W: Bartczak T., Indykiewicz P. Fauna miast. Bydgoszcz, 211-214.
Górski W., Antczak J., Hetmański T. 1998. Survey and monitoring of the breeding habitats: the breeding ecology of Woodpigeon in the urban areas in North-Western Poland. Acta Zoologica Lithuanica, Ornithologia, vol.8 : 137-142
Antczak J., Kotlarz B., Ziółkowski M. 1998. Intensywny przelot gęsi Anser albifrons i Anser fabalis oraz miejsca ich koncentracj
w północnym pasie środkowej części Pomorza jesienią 1995 roku. Przegl.Przyr.IX, 3 : 118-121.
Antczak J., Kotlarz B., Ziółkowski M. 1997. Zmiany liczebności populacji lęgowej sieweczki obrożnej Charadrius hiaticula i rybitwy białoczelnej Sterna albifrons w środkowej części polskiego wybrzeża Bałtyku. W: Górski W.,Tomiałojć L.(red.) Ptaki jako wskaźnik zmian środowiska. Monitoring, waloryzacja, ochrona. Słupsk.7-8.
Górski W., Antczak J. 1993. Mortality of waterfowl in the midlle part of the Polish Baltic coast as a result of oil pollution. Baltic Birds 6.108-119.
Antczak J. 1992. Wybrane zagadnienia ekologii lęgów podmiejskiej populacji grzywacza w Słupsku w latach 1987-1989. W: Pinowski J. Górski W.(red.) 1992. Dynamika populacji ptaków i czynniki ją warunkujące. Słupsk.105-114.
Górski W., Antczak J., Pajkert W., Ziółkowski M. 1991. Awifauna lęgowa jezior przymorskich na Wybrzeżu Środkowym w latach 1976-1988. W: W.Górski (red.)1991. Lęgowiska ptaków wodnych i błotnych oraz ich ochrona w środkowej części Pomorza. Słupsk 15-38.
Górski W., Antczak J. 1991. Stan lęgowej awifauny rezerwatu „Jezioro Lubiatowskie” w ciągu szesnastu lat od zniszczenia roślinności podwodnej jeziora. W:W.Górski (red.) Lęgowiska ptaków wodnych i błotnych oraz ich ochrona w środkowej części Pomorza. Słupsk. 47-63.
Antczak J., Ziółkowski M. 1991. Rozmieszczenie i liczebność stanowisk lęgowych sieweczki obrożnej Charadrius hiaticula i rybitwy białoczelnej Sterna albifrons w środkowej części polskiego wybrzeża Bałtyku w 1988 roku. W: W.Górski (red.) 1991. Lęgowiska ptaków wodnych i błotnych oraz ich ochrona w środkowej części Pomorza. Słupsk.159-167.
Antczak J. 1991. Badania awifauny gniazdującej w dolinach Parsęty i Radwi w latach 1984-1987. W: W.Górski (red.) 1991. Lęgowiska ptaków wodnych i błotnych oraz ich ochrona w środkowej części Pomorza. Słupsk.135-141.
Antczak J. 1991. Ptaki rezerwatu Parnowo pod Koszalinem i mokradeł pod Kołobrzegiem. W: W.Górski (red.) 1991. Lęgowiska ptaków wodnych i błotnych oraz ich ochrona w środkowej części Pomorza. Słupsk.65-76.
Antczak J. 1991. Charakterystyka zgrupowania ptaków gniazdujących w latach 1983-1988 na pastwiskach i łąkach zalewowych nad jeziorem Jamno. W: W.Górski(red.) 1991. Lęgowiska ptaków wodnych i błotnych oraz ich ochrona w środkowej części Pomorza. Słupsk.39-45.
Antczak J. 1990. Rzadkie nielęgowe gatunki ptaków obserwowane na wybrzeżu środkowym w latach 1980-1988. Not.Orn. 31.1-4.